Zwroty

Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34, art. 38 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem www.galerialimonka.pl/wzor_oswiadczenia_o_odstapieniu_od_umowy.pdf lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej formie niż pisemna.
 5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na e-mail (podany przy zawieraniu umowy lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, zwróci wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
 11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że on wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 13. Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
NEWSLETTER
@